Definitioner av brandfarliga varor

Definitionen avgör om en produkt är brandfarlig eller inte och hur den ska förvaras och hanteras. När du fyller i din ansökan ska du bara ange de vätskor och gaser som definieras som brandfarliga.

Brandfarliga vätskor

Har en flampunkt som är lika med eller lägre än 100 grader C. Exempelvis bensin, aceton, fotogen, koncentrerad spolarvätska och i de flesta fall även utspädd spolarvätska. Information om en vätskas flampunkt finns i produktbladet för respektive produkt som du får du via leverantören.

Klassindelning

Från flampunkten indelas den brandfarliga vätskan i olika klasser. Klassindelningen
avgör hur den brandfarliga vätskan ska förvaras och hanteras. Generellt gäller att det ställs högre krav på en brandfarlig vätska av klass 1 då denna är mer brandfarlig än en vätska som tillhör klass 3.

Klassindelning:

  • Klass 1 - Vätskor med en flampunkt under 21 grader C
  • Klass 2 a - Vätskor med en flampunkt lika med eller över 21 grader C, men under eller
    lika med 30 grader C
  • Klass 2 b - Vätskor med flampunkt över 30 grader C, men under eller lika med 55 grader C
  • Klass 3 - Vätskor med flampunkt över 55 grader C, men under eller lika med 100 grader C

Brandfarliga gaser

En gas som vid en temperatur av 20 grader C kan bilda en antändbar gasblandning
med luft. Exempelvis gasol, vätgas och acetylen.