Föreståndare för brandfarliga varor

Det ska alltid finnas minst en föreståndare och en ställföreträdande föreståndare för hantering av brandfarliga varor. Hur många föreståndare som ska finnas beror på hur verksamheten är organiserad. Du måste anmäla dem skriftligt till oss. Ett tillstånd till hantering av brandfarliga varor är inte giltigt utan en utsedd föreståndare.

Föreståndarens uppgifter är att se till

Tillgänglighet

Föreståndarna behöver inte alltid vara på plats, men man bör kunna nå dem via telefon om något allvarligt inträffar eller om någon har frågor som berör de brandfarliga varorna.

Krav på kunskap

Föreståndarna ska ha goda kunskaper om de brandfarliga varornas egenskaper och hur de ska hanteras och förvaras. En föreståndare för en butik kan skaffa tillräckliga kunskaper genom att ta del av den litteratur och de förvaringsregler som finns här på webbplatsen. För en föreståndare på en bensinstation krävs en utbildning som ett komplement till litteraturen.

Delegation av föreståndare

Vi rekommenderar att du som verksamhetschef ger dina föreståndare skriftliga befogenheter att ta sitt ansvar. Befogenheterna innebär till exempel att föreståndarna har rätt att avbryta hanteringen av de brandfarliga varorna i verksamheten om de bedömer att hanteringen utgör en allvarlig risk för att reglerna inte följs.

Checklista

  • De brandfarliga varorna förvaras och hanteras på ett riktigt sätt.

  • Vara kontaktperson mot tillsynsmyndigheten.

  • Göra kontinuerliga kontroller och ersätta utslitet material.

  • Det är bra ordning.

  • Lagstiftning och föreskrifter följs.

  • Informera övriga medarbetare i verksamheten om risker med de brandfarliga varorna.

  • Informera övriga medarbetare i verksamheten om hur de brandfarliga varorna ska hanteras och förvaras.

  • Informera övriga medarbetare i verksamheten om vilka hanterings- och förvaringsregler som gäller. Till exempel att inga brandfarliga vätskor får förvaras fritt exponerat i butiken utan ska förvaras i särskilda förvaringsskåp.