Förvaring av brandfarliga varor

En brand som sprider sig till brandfarliga varor får ett mycket häftigt förlopp eftersom de brandfarliga varorna kraftigt bidrar till att öka brandens intensitet. Petflaskor och andra bräckliga behållare spricker. Gasflaskor och aerosoler (sprayburkar) exploderar av trycket och kastar ut sitt innehåll. Brandförloppet kan vara så häftigt att branden blir explosionsartad. Konsekvenserna kan bli att någon kommer till skada och/eller att byggnaden totalförstörs.

För att hindra en brand att nå de brandfarliga varorna och för att minska konsekvenserna av en brand finns ett antal förvaringsregler. Här presenterar vi en checklista som gäller för allmänna förvarningsregler brandfarliga varor.

Säkerhetsregler

Alla brandfarliga varor ska förvaras i ett eget utrymme och/eller i särskilda godkända förvaringsskåp. Det finns två typer av förvaringsskåp.

  • Skåp klass I - har den högsta skyddsfunktionen och är godkända för förvaring av såväl aerosolburkar som brandfarliga vätskor (men inte tillsammans).
  • Skåp klas II - får enbart användas för brandfarliga vätskor, inte för aerosolburkar.

Det får inte finns något brännbart material i förvaringsutrymmet med undantag av ytteremballage.

Förvaringsregler brandfarlig gas

Brandfarliga gaser och aerosoler (sprayburkar) får inte förvaras i samma utrymme som brandfarliga vätskor. Brandfarlig gas, exempelvis gasol, ska helst förvaras i låsta skåp på byggnadens utsida. Särskilda förvaringsskåp med ventilation ut i det fria är också tillåtet. Notera: mindre begränsad mängd Gasolbehållare av campingtyp som rymmer max 125 ml kan dock få stå framme.

Hur den brandfarliga gasen ska förvaras beror på dess egenskaper. Gasol som är en tung gas lägger sig vid marken och kan där bilda en explosiv gasblandning. Därför ska all Gasol förutom undantaget förvaras i ventilerade utrymmen. Förutom ventilation ska också utrymmet vara brandklassat. Acetylen som används tex. vid svetsning är en mycket lätt gas och blandar sig snabbt med luft och späds ut i större utrymmet. Dessa kan förvaras tex. i en verkstad utan krav på särskilt utrymme.

Förvaringsregler brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor av klass 1 och 2a ska gruppvis hållas skilda från brandfarliga vätskor av klass 2b och 3. Förvara dem på olika hyllplan i förvaringsutrymmet eller i förvaringsskåpet. Har du flera förvaringsskåp förvarar du dem i olika skåp. Klassindelningen för brandfarliga varor finns att läsa under definitioner brandfarliga varor.

Avstånd till utrymningsväg och brännbart material

Avståndet mellan utrymningsväg och större mängder brandfarliga varor (mer än100 liter) bör vara minst 12 meter för man ska kunna utrymma på ett säkert sätt.

Avstånd mellan utrymningsväg och brännbart material bör vara minst 6 meter. Små behållare av brandfarlig gas eller brandfarlig vätska (max 125 ml) får placeras närmare. Kortare avstånd kan också accepteras för maximalt 25 liter brandfarlig vätska av klass 3.

Har du godkända förvaringsskåp gäller inte minimiavståndet 6 meter till brännbart material eller 12 meter till utrymningsväg.

Checklista

  • Alla brandfarliga varor ska förvaras i brandtekniskt avskilda förvaringsutrymmen och/eller särskilt brandtekniskt avskilda skåp.

  • Om de brandfarliga vätskorna överstiger en viss volym ska också förvaringsutrymmet vara ventilerat ut till det fria.

  • Brandfarliga vätskor får inte förvaras tillsammans med brandfarliga gaser och aerosoler.

  • Det får inte finnas brännbart material i förvaringsutrymmet med undantag ytteremballage.

  • Försök alltid ha så små mängder i din verksamhet som du kan.

  • Håll god ordning.