Protokoll och beslutsunderlag

2018

Protokoll

9 februari 
16 mars
20 april
08 juni
14 september
12 oktober
7 december

Beslutsunderlag

§ 07 - Revisorernas granskning av IT-verksamheten - Revisionsskrivelse samt rapport
§ 08 - Revisorernas granskning av förbundets hantering och redovisning av förmånsbilar och tjänstebilar -  Revisionsskrivelse samt rapport
§ 10 - Revision av sotningsdistrikten, sotning och brandskyddskontroll - Tjänsteutlåtande samt revisionsrapport
§ 11 - Ny kommunallag och nya rutiner - Tjänsteutlåtande
§ 18 - Årsbokslut 2017 - Tjänsteutlåtande
§ 21 -  Revisorernas granskning av IT-verksamheten - Tjänsteutlåtande samt Redovisning av åtgärder
§ 22 - IT-policy - Tjänsteutlåtande samt policy
§ 23 - Revisorernas granskning av förbundets hantering och redovisning av förmånsbilar och tjänstebilar -Tjänsteutlåtande, Svar på revisionens yrkande samt Instruktion för nyttjande av tjänstefordon
§ 24 - Policy för förmånsbilar - Tjänsteutlåtande samt policy
§ 33 - Revisionsrapport årsredovisning 2017 - Revisionsskrivelse, Revisionsberättelse, Revisionsrappport PwC, Revisorernas redogörelse
§ 35 - Revisorernas granskning av förbundets hantering och redovisning av förmånsbilar och tjänstebilar -Tjänsteutlåtande, Förbundets svar på revisionens yrkande samt Instruktion för nyttjande av tjänstefordon
§ 36 - Policy gällande tjänstebilar - Tjänsteutlåtande samt policy
§ 38 - Förändring och tillägg till förbundsordningen - Tjänsteutlåtande
§ 49 - Pensionspolicy
§ 57 - Verksamhetsplan 2019 samt budget 2019-2021
§ 67 - Delårsbokslut
§ 68 - Förändring av taxa för sotning och brandskyddskontroll
§ 69 - Förändring av taxa gällande automatiska brandlarm
§ 70 - Lönepolicy
§ 83 - Arbetsmiljöpolicy
§ 84 - Policy - Rekrytering, introduktion och intern rörlighet
§ 85 - Kommunikationspolicy

2017

Protokoll

3 februari
17 mars
21 april
9 juni
15 september
13 oktober
8 december

2016

Protokoll

5 februari
18 mars
22 april
10 juni
16 september
14 oktober
09 december