AstraZeneca AB, Södertälje

AstraZeneca tillverkar läkemedel vid anläggningen i Snäckviken, Södertälje vilket medför hantering och förvaring av kemikalier.

Vad kan hända?

AstraZeneca hanterar ett flertal brandfarliga och giftiga ämnen. I företagets riskinventering har ett stort antal händelser med dessa ämnen studerats. Hantering av epiklorhydrin och brom är de händelser som bedöms kunna utgöra en risk för boende i närområdet. 

Epiklorhydrin är en giftig och färglös vätska med skarp och sötaktig lukt. Epiklorhydrin är dessutom brandfarligt och avger brandfarliga ångor. Brom är en mörkt rödbrun vätska som avger stickande, kväljande och bruna ångor. Brom är giftigt, starkt frätande och skadligt för miljön. Både epiklorhydrin och brom används vid tillverkning av läkemedel och är farliga att andas in.

AstraZenecas riskinventering visar på att olyckshändelser medför mycket begränsade konsekvenser för omgivningen utanför anläggningen. Däremot kan besvärande lukt och rök förekomma utanför anläggningen vid stora utsläpp och ogynnsam vindriktning. 

Den här beredskapen har Astra Zeneca

AstraZeneca arbetar kontinuerligt med att förebygga kemikalieolyckor genom att installera tekniska säkerhetssystem och arbeta med intern utbildning och utveckla goda arbetssätt.

Tekniska säkerhetssystem utgörs av sprinkleranläggningar och larmanläggningar vid de platser där hantering, förvaring samt lastning och lossning sker. Dessutom finns en insatsorganisation och teknisk utrustning för att begränsa spridning av kemikalier och säkerställa att kemikalier snabbt tas om hand vid utsläpp. Den kommunala räddningstjänsten har upprättat planer för hur räddningsarbetet ska ledas och genomföras, hur varning och information till allmänheten ska ske samt vad allmänheten själv behöver göra vid en kemikalieolycka inom AstraZenecas område.Ny- och ombyggnationer samt ändrad hantering av kemikalier föregås alltid av riskanalyser.

Det praktiska arbetet består bland annat av dagliga kontrollrundor på anläggningen, regelbunden service av utrustning samt rapportering och uppföljning av avvikelser. Ovanstående beskrivs i en säkerhetsrapport som lämnades till Södertälje kommun, Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen och Södertörns Brandförsvarsförbund i mars 2015. Genom årliga tillsynsbesök följer myndigheterna upp utvecklingen. För mer information till exempel datum för senaste besök, mer ingående uppgifter om tillsynen samt den berörda tillsyns-planen hänvisas till länsstyrelsens webbsida.

Om olyckan är framme - så här blir du varnad

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Var uppmärksam på stickande lukt, sveda i ögon och näsa, hosta, yrsel samt färgat gasmoln. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

Vill du veta mer?

Klicka på länken viktig information.

Kontaktinformation

AstraZeneca ABSHE Chef Helena Wadsten

Telefon: 08 – 553 260 00 AstraZeneca AB, Forskargatan 18, 151 36 Södertälje

E-post: helena.wadsten@astrazeneca.com

Webbplats: www.astrazeneca.se

Sidan uppdaterades senast 2017-09-19.