Flogas Sverige AB

Flogas Sverige AB säljer och distribuerar gasol och andra energigaser till företagskunder över hela Sverige. Transporterna sker på ett miljömässigt och säkert sätt med specialanpassade järnvägsvagnar och särskilda tankbilar.

Flogas verksamhet i Jordbro

Depån omfattas av lagen (1999:381) och förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och är en s.k. Sevesoverksamhet.

Direktivet Seveso III från 2015, innefattar bl. a. information om verksamheten till allmänheten runt depåområdet.

På depån lagras gasol som vätska i järnvägstankvagnar. Tankbilar lastas direkt från järnvägsvagnarna och distribuerar till mellersta Sverige. På depån finns gasol (propan och/eller butan).

Gasol är en brandfarlig gas, som i sig inte är giftig, och som vid rätt hantering inte ska påverka varken människor eller närmiljö nämnvärt.

Farliga ämnen på depån

 • Gasol (propan/butan)

Fara för olyckor

Uppstår läckage av gasolvätska kan följande ske:

 • Ett läckande vitt gasmoln kan ge köldskador.
 • Ett antänt gasmoln kan ge skador pga. brand och värme. 

Åtgärder vid tillbud eller olycka

 • Larma räddningstjänsten.
 • Kör eller rör dig inte in i vitt gasmoln.
 • Utrym området, om möjligt tvärs mot vindriktningen.
 • Följ instruktioner från räddningstjänsten.

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

Det här ska du göra - om du hör VMA-signalen:

 • söka skydd inomhus
 • stänga fönster, dörrar och om möjligt ventilation
 • söka information via radio, TV eller Internet
 • Stanna inomhus tills du får annan information via radio, TV, Internet eller tills du hör signalen "Faran över".

Datum för senaste tillsyn av Länsstyrelsen var 2023-03-15, för mer information om tillsynen och tillsynsplan kan  Länsstyrelsen Stockholm kontaktas. www.lansstyrelsen.se/stockholm/

Vill du veta mer?

Information till allmänheten från Flogas Sverige AB.

Vid frågor och/eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta Flogas, på nedan kontaktuppgifter:

Flogas Sverige AB

Brännkyrkagatan 63

118 22 Stockholm

Telefon: 08-675 00 80

info@flogas.se

www.flogas.se

Sidan uppdaterades senast 2024-04-16.