Biokraft Södertörn AB

Biokraft Södertörn AB:s verksamhet på biogasanläggningen omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på den lägre kravnivån. 

Aktiviteter vid verksamheten

Förbehandlingsanläggningen tar emot och behandlar fast och flytande organiskt avfall från hushåll, handeln, restauranger och avskiljer förpackningsmaterial och annat oönskat material, sönderdelar det organiska materialet och bereder det till en flytande vätska, så kallad slurry.

Biogasanläggningen tar emot slurry från förbehandlingsanläggningen via rörledning, samt externa flytande organiska substrat som transporteras i tankbil till anläggningen. Av dessa substrat produceras rågas som idag uppgraderas till biogas av fordonsgaskvalitet. Till biogasanläggningen hör även en gasbehandlingsanläggning med en flytandegöringsanläggning, gasflakutlastning, en komprimeringsenhet och ett gaslager.

Huvuddelen av den uppgraderade gasen kommer levereras som LBG i tankbil till kunder. En mindre mängd gas levereras via rörledning till en tankstation för fordonsgas på området.

 

Farliga ämnen

Lager & Rör

Mängd

Enhet

Rågas

3 960

kg

Fordonsgas

25 494

kg

LBG - flytande biogas

125 000

kg

Biogas i olika former (rågas, fordonsgas och flytande biogas) är mycket brandfarliga.

 

Varning vid fara

Vid tillbud/olycka kommer allmänheten varnas via varningssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Hur du ska agera vid VMA finner du i elektronisk form på länken https://www.sbff.se/hem--fritid/om-olyckan-ar-framme/vma/ . Följ alltid de anvisningar räddningstjänstens lämnar i samband med händelsen. Kompletterande information kommer även finnas på företagets hemsida.

 

Senaste tillsynsbesöket

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn på verksamheten enligt tillsynsbesöket och tillsynsplan går att få på Länsstyrelsens webbplats, se länk https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet/sevesolagen.html

 

Mer information

Mer information går att få på hemsidan www.scandinavianbiogas.com.

 

Biokraft Södertörn AB har inkommit med information till allmänheten som ska tillhandahållas av kommunen. Informationen i sin helhet finns på följande länk: Information till allmänheten (Seveso).

 

Sidan uppdaterades senast: 2022-05-22.