Scania CV AB

Scania tillverkar tunga lastbilar, motorer samt chassier till bussar. Inom anläggningen i Södertälje sker forskning och utveckling av fordon, produktion av delar till motorer och drivlinor samt montering av färdiga fordon och motorer.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vad kan hända?

På anläggningen hanteras brandfarliga ämnen. För tankning av fordon och till provningsverksamhet av motorer och fordon används fordonsbränslen. Inom tillverkningen används brandfarliga gaser och vätskor, som t ex gasol och acetylen, för värmebehandling och andra liknande processer.

På anläggningen hanteras också ammoniak i kylanläggningar. Ammoniak är en giftig gas.

Det är enbart hanteringen av gasol och ammoniak som bedöms kunna orsaka allvarliga skador utanför Scanias område och bara om ett större haveri skulle inträffa.

Gasol kan vid läckage bilda ett gasmoln som kan antändas. Gasol är en färglös gas men har ett tillsatt starkt luktämne (vitlöksliknande) vilket gör att utsläpp lätt kan identifieras redan vid små mängder.

Ammoniak kommer vid utsläpp att spridas med vinden. Gasen är färglös men har en skarpt stickande lukt som gör att den identifieras redan vid mycket låga koncentrationer. Ammoniak påverkar andningsvägarna vid låga koncentrationer. Den låga luktgränsen medför att man känner av ammoniak innan skadliga nivåer uppnås.  

Den här beredskapen har Scania 

Inom anläggningen finns det alltid en larmorganisation på plats som vidtar åtgärder vid de olycksfall som kan uppstå. Det finns även larm som upptäcker gasolutsläpp och fasta kylsystem som kan startas vid brandpåverkan på gasoltanken. 

Vid händelser inom anläggningen som kräver åtgärder utanför industriområdet kommer kommunens räddningstjänst fatta beslut om åtgärder samt larma och varna allmänheten via samhällets ordinarie larmsystem eller lokala avspärrningar. Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

Det här ska du göra - om du hör VMA-signalen:

  • söka skydd inomhus
  • stänga fönster, dörrar och om möjligt ventilation
  • söka information via radio, TV eller Internet
  • Stanna inomhus tills du får annan information via radio, TV, Internet eller tills du hör signalen "Faran över".

Information om senaste tillsyn enligt Seveso utförd 2022-09-15 samt när eventuell framtida tillsyn kommer genomföras finns på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Kontaktinformation

Postadress: Scania CV AB, 151 87 Södertälje

Besöksadress: Vagnmakarvägen 1, 151 32 Södertälje

E-post: security@scania.com

Telefon 08-553 810 00 (sök GR Beredskap)

www.scania.com

Sidan uppdaterades senast 2022-11-15.