Nynas AB, Nynäshamn

Nynäs AB är lokaliserat strax nordost om Nynäshamns tätort. Nynäs producerar nafteniska specialprodukter och bitumen (bindemedlet i asfalt). Verksamheten vid raffinaderiet består processmässigt huvudsakligen av en destillationsanläggning och fyra hydreringsanläggningar.

I destillationsanläggningen delas råoljan upp i fyra olika destillat och bitumen. I hydreringsanläggningarna vidareförädlas destillaten till nafteniska specialprodukter som transformatoroljor och basoljor för bl a smörjoljetillverkning. Till raffinaderiet hör supportanläggningar såsom tre vätgasgeneratorer, en ångcentral, en svavelåtervinningsanläggning och vattenrening.

Vad kan hända?

Petroleumprodukter är både brandfarliga och miljöskadliga och därför är hanteringen förenad med vissa risker. I företagets riskanalys har ett antal typfall studerats noggrant:

  1. Utsläpp från cisterner (bitumen, destillat, petroleumprodukter m.m.).
  2. Utsläpp av petroleumprodukter utanför cisterninvallningarna (te x rörledningssystemen, pumphus, hamnverksamheten m m).
  3. Utsläpp från systemet (svavelväte, vätgas, syrgas, lätt-/råbensin, råolja, destillat m.m.).

Om en olycka skulle inträffa bedöms konsekvenserna för tredje man och miljön att bli begränsade. Framförallt är det personalen inom raffinaderiet som kommer att beröras. Riskbedömningen tyder på att en olycka inte kommer ge dominoeffekter på verksamheter utanför raffinaderiet och att personer utanför området inte kommer att drabbas av allvarliga hälsoeffekter. Däremot kan besvärande lukt och rök förekomma vid ett stort utsläpp om vindriktningen är ogynnsam. En olycka i samband med lastning/lossning i hamnen kan innebära att oljeprodukter hamnar i Östersjön.

Den här beredskapen har Nynäs

Säkerhetsarbetet är främst inriktat på att förebygga att olyckor inträffar samt lindra konsekvenserna om de trots allt sker. Riskanalyser genomförs vid alla ny- och ombyggnationer. Skyddsronder och avvikelserapportering sker kontinuerligt och för samtliga heta arbeten krävs speciellt hetarbetstillstånd. Anläggningen är även försedd med ett antal tekniska säkerhetssystem för att minska omfattningen av en olycka. För att kunna hantera och begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka förfogar raffinaderiet över omfattande interna resurser i form av en industribrandkår med minst sex man i beredskap dygnet runt som kan genomföra en första räddningsinsats.

Vill du veta mer?

Säkerhetsinformation

Välkommen att höra av dig till:
Nynäs AB
149 82 Nynäshamn
Tfn 08-520 650 00 (vx)
Fax 08-520 176 38
Skicka e-post till Nynas AB 
www.nynas.com