Nynas AB, Nynäshamn

Nynas AB är lokaliserat strax nordost om Nynäshamns tätort. Nynas producerar nafteniska specialprodukter och bitumen (bindemedlet i asfalt). Verksamheten vid raffinaderiet består processmässigt huvudsakligen av en destillationsanläggning och fyra hydreringsanläggningar.

I destillationsanläggningen delas råoljan upp i fyra olika destillat och bitumen. I hydreringsanläggningarna vidareförädlas destillaten till nafteniska specialprodukter som transformatoroljor och basoljor för bl a smörjoljetillverkning. Till raffinaderiet hör supportanläggningar såsom tre vätgasgeneratorer, en ångcentral, en svavelåtervinningsanläggning och vattenrening.

Vad kan hända?

Petroleumprodukter är både brandfarliga och miljöskadliga och därför är hanteringen förenad med vissa risker. I företagets riskanalys har ett antal typfall studerats noggrant:

  1. Utsläpp från cisterner (bitumen, destillat, petroleumprodukter m.m.).
  2. Utsläpp av petroleumprodukter utanför cisterninvallningarna (te x rörledningssystemen, pumphus, hamnverksamheten m m).
  3. Utsläpp från systemet (svavelväte, vätgas, syrgas, lätt-/råbensin, råolja, destillat m.m.).

Om en olycka skulle inträffa bedöms konsekvenserna för tredje man och miljön att bli begränsade. Framförallt är det personalen inom raffinaderiet som kommer att beröras. Riskbedömningen tyder på att en olycka inte kommer ge dominoeffekter på verksamheter utanför raffinaderiet och att personer utanför området inte kommer att drabbas av allvarliga hälsoeffekter. Däremot kan besvärande lukt och rök förekomma vid ett stort utsläpp om vindriktningen är ogynnsam. En olycka i samband med lastning/lossning i hamnen kan innebära att oljeprodukter hamnar i Östersjön.

Den här beredskapen har Nynäs

Säkerhetsarbetet är främst inriktat på att förebygga att olyckor inträffar samt lindra konsekvenserna om de trots allt sker. Riskanalyser genomförs vid alla ny- och ombyggnationer. Skyddsronder och avvikelserapportering sker kontinuerligt och för samtliga heta arbeten krävs speciellt hetarbetstillstånd. Anläggningen är även försedd med ett antal tekniska säkerhetssystem för att minska omfattningen av en olycka. För att kunna hantera och begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka förfogar raffinaderiet över omfattande interna resurser i form av en industribrandkår med minst sex man i beredskap dygnet runt som kan genomföra en första räddningsinsats. 

Information ur den kommunala planen för räddningsinsats

Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) ska i ett initialskede av en olycka aktivt värdera/bedöma händelsens behov och därefter tilldela resurser. Totala förmågan att hantera en olycka kan skildras genom att beskriva resursernas kunnande, ledningssystem och strategi för att optimalt fördela resurser, kunskap efter hjälpbehov och beredskapsbehov. Mer information avseende detta finns i PM 701 Kommunal plan för räddningsinsats.

För att kunna hantera en storskalig kemikalieolycka har Sbff överenskommelser/avtal med angränsande räddningstjänster om ömsesidig hjälp vid räddningstjänst. I regionen finns även en gemensam organisation för händelser med farligt ämne som innehar särskild kompetens och utrustning för att exempelvis hantera en storskalig kemikalieolycka. För att genomföra en effektiv räddningsinsats vid en storskalig kemikalieolycka på Nynas finns bland annat särskilt framtagna framkörningskort, insatsplaner, larmplaner och rutiner. Utifrån de planer och rutiner som finns kan sedan åtgärder vidtas för att genomföra räddningsinsatser för att begränsa effekterna av en allvarlig kemikalieolycka. Sbff och Nynas genomför regelbundet övningar för att säkerställa den gemensamma insatsförmågan. För mer information avseende tillvägagångssätt före, under och efter en olycka se vårt PM 701 Kommunal plan för räddningsinsats.

Vid en allvarlig kemikalieolycka och räddningsinsats har räddningstjänsten ett utökat mandat enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor att vidta åtgärder som kan inverka på den enskildes rätt. Exempelvis skulle det kunna vara tvingande åtgärder att utrymma/inrymma ett specifikt riskområde. Därmed måste alla eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten följas vid en olyckshändelse. 

Övrig information

Information om senaste tillsynsbesök samt information om myndighetens tillsynsplan finns att hämta hos Länsstyrelsen Stockholm som är operativ tillsynsmyndighet avseende Seveso. www.lansstyrelsen.se/stockholm/

Nynas AB är skyldig samt har rutiner för att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område för att begränsa följderna av en olycka. Nynas AB är även skyldig samt har rutiner för att kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor.

Nynas AB:s verksamhet i Nynäshamn ligger inte nära en annan stats territorium och en allvarlig olyckshändelse har inte några gränsöverskridande följder. 

Vill du veta mer?

Säkerhetsinformation

Välkommen att höra av dig till:
Nynas AB
149 82 Nynäshamn
Tfn 08-520 650 00 (vx)
Fax 08-520 176 38
Skicka e-post till Nynas AB 
www.nynas.com

Besöksadress:
Nynas AB
Raffinaderivägen 21
149 41 Nynäshamn

Sidan uppdaterades senast 2022-06-16