St1 Sverige AB, Södertälje

St1 är ett energiföretag som driver en depå i Södertälje hamn. På depån lagras och lastas petroleumprodukter, främst bensin, diesel och eldningsoljor. Produkterna levereras huvudsakligen med tankbåt och lagras i cisterner. Utlastning sker till tankbilar. 

Vad kan hända?

Petroleumprodukter är både brandfarliga och miljöskadliga och därför är hanteringen förenad med vissa risker. I företagets riskanalys identifieras fyra typfall av olyckor:

  • Överspolning på bilutlastningen.
  • Överspolning av cistern.
  • Läckage på inpumpningsledning.

Vid en eventuell olycka finns risk för brand med en kraftig rökutveckling samt miljöfarliga utsläpp till mark och vatten. Röken är giftig och ett eventuellt utsläpp till miljön kan medföra att förorenad mark eller vatten kan bli hälsovådlig att vistas på/vid. Resultatet från riskanalysen visar att miljön kan komma att påverkas genom spridning av brandrök, förorenat släckvatten och utsläpp av petroleumprodukter till mark och vatten. Vid en eventuell brand kommer en kraftig rökutveckling att uppstå som kan beröra områdena runt Södertälje oljehamn.

En allvarlig olyckshändelse på St1 depå i Södertälje bedöms inte har gränsöverskridande följder, enligt konventionen från FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) om gränsöverskridande konsekvenser av industriolyckor.

Den här beredskapen har St1

Eftersom konsekvenserna av en olycka är allvarliga är riskhanteringen främst inriktad på att förebygga olyckor. Cisternerna är försedda med automatisk nivåmätning för att förebygga att innehållet rinner över m.m. Verksamhetsutövarna har skyldighet att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område inklusive skyldighet att samverka med kommunala räddningstjänsten för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Utlastningen till bil är försedd med automatisk nivåmätning med automatstopp och övervakas dessutom av fordonsföraren som har tillgång till manuellt larm. Rökförbud gäller inom hela området. 

Vart femte år genomförs en riskanalys över hela verksamheten där alla riskmoment sammanfattas. I riskanalysen ingår även att ta fram nödåtgärder om en olycka trots allt skulle ske. Riskanalysen kompletteras i det dagliga arbetet med skyddsronder, inspektionsrundor och avvikelserapportering. Personalen utbildas regelbundet.  För att minimera utsläppen av kolväten har samtliga bensinimportcisterner flytande tak som begränsar utsläpp. Vid utlastning av bensin går bensingasen in i en återvinningsanläggning som omvandlar gasen till bensin. Produktpumpar och övriga pumpar är placerade i betonginvallningar med olika larmfunktioner, som larmar vid utsläpp eller brand. Automatiskt brandlarm är installerat. Larmet går direkt till räddningstjänsten om brand skulle inträffa. 

Genom årliga tillsynsbesök följer myndigheterna upp utvecklingen. För mer information till exempel datum för senaste besök, mer ingående uppgifter om tillsynen samt den berörda tillsyns-planen hänvisas till länsstyrelsens webbsida.

Om olyckan är framme - så här blir du varnad

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

Det här ska du göra - om du hör VMA-signalen:

  • söka skydd inomhus
  • stänga fönster, dörrar och om möjligt ventilation
  • söka information via radio, TV eller Internet
  • Stanna inomhus tills du får annan info. via radio, TV, Internet eller tills du hör signalen "Faran över".

 

Information ur den kommunala planen för räddningsinsats

Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) ska i ett initialskede av en olycka aktivt värdera/bedöma händelsens behov och därefter tilldela resurser. Totala förmågan att hantera en olycka kan skildras genom att beskriva resursernas kunnande, ledningssystem och strategi för att optimalt fördela resurser, kunskap efter hjälpbehov och beredskapsbehov. Mer information avseende detta finns i PM 701 Kommunal plan för räddningsinsats. I den kommunala planen för räddningsinsats anges St1 som Shell, då depån köpts upp av St1. En omarbetning av planen pågår under 2018.

För att kunna hantera en storskalig kemikalieolycka har Sbff överenskommelser/avtal med angränsande räddningstjänster om ömsesidig hjälp vid räddningstjänst. I regionen finns även en gemensam organisation för händelser med farligt ämne som innehar särskild kompetens och utrustning för att exempelvis hantera en storskalig kemikalieolycka. För att genomföra en effektiv räddningsinsats vid en storskalig kemikalieolycka på St1 finns bland annat särskilt framtagna framkörningskort, insatsplaner, larmplaner och rutiner. Utifrån de planer och rutiner som finns kan sedan åtgärder vidtas för att genomföra räddningsinsatser för att begränsa effekterna av en allvarlig kemikalieolycka. Sbff och St1 genomför regelbundet övningar för att säkerställa den gemensamma insatsförmågan. För mer information avseende tillvägagångssätt före, under och efter en olycka se vårt PM 701 Kommunal plan för räddningsinsats. I den kommunala planen för räddningsinsats anges St1 som Shell, då depån köpts upp av St1. En omarbetning av planen pågår under 2018.

Vid en allvarlig kemikalieolycka och räddningsinsats har räddningstjänsten ett utökat mandat enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor att vidta åtgärder som kan inverka på den enskildes rätt. Exempelvis skulle det kunna vara tvingande åtgärder att utrymma/inrymma ett specifikt riskområde. Därmed måste alla eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten följas vid en olyckshändelse.

Kontaktinformation

St1 Sverige AB

Solviksvägen 6 151 38 Södertälje

Telefon 08-555 480 00 (vx)

www.st1.se

Sidan uppdaterades senast 2022-06-16.