Gasum Clean Gas Solutions AB,  LNG-terminal, Nynäshamn

Gasums LNG-terminal är lokaliserad strax nordost om Nynäshamns tätort, direkt öster om Nynas. Gasum tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. LNG står för Liquified Natural Gas, det vill säga naturgas som efter kylning till minus 1620C försatts i flytande tillstånd. Gasum förvärvade LNG-terminalen i Nynäshamn från AGA år 2020. LNG-terminalen i Nynäshamn etablerades 2011.

Vad kan hända?

Flytande naturgas är brandfarligt och hanteringen är förenad med vissa risker. I företagets riskanalys har ett antal typfall studerats noggrant: 

  • Stort LNG-läckage i samband med lossning av fartyg
  • Stort NG-läckage på grund av ”roll over"
  • Stort läckage från en av förångarna
  • Fullt rörbrott från NG-ledning
  • Stort LNG-läckage vid bilutlastningen

Resultatet från riskanalysen visar att konsekvenserna på människor och miljö av ovan nämnda händelser är begränsade. Konsekvenserna kan framförallt påverka personal på företagsområdet samt miljön.

Den här beredskapen har Gasums LNG-terminal

Säkerhetsarbetet är främst inriktat på att förebygga att olyckor inträffar samt lindra konsekvenserna om de trots allt sker. Anläggningen är även försedd med ett antal tekniska säkerhetssystem för att minska omfattningen av en olycka.

Information ur den kommunala planen för räddningsinsats

Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) ska i ett initialskede av en olycka aktivt värdera/bedöma händelsens behov och därefter tilldela resurser. Totala förmågan att hantera en olycka kan skildras genom att beskriva resursernas kunnande, ledningssystem och strategi för att optimalt fördela resurser, kunskap efter hjälpbehov och beredskapsbehov. Mer information avseende detta finns i PM 701 Kommunal plan för räddningsinsats.

För att kunna hantera en storskalig kemikalieolycka har Sbff överenskommelser/avtal med angränsande räddningstjänster om ömsesidig hjälp vid räddningstjänst. I regionen finns även en gemensam organisation för händelser med farligt ämne som innehar särskild kompetens och utrustning för att exempelvis hantera en storskalig kemikalieolycka. För att genomföra en effektiv räddningsinsats vid en storskalig kemikalieolycka på Gasums LNG-terminal finns bland annat särskilt framtagna framkörningskort, insatsplaner, larmplaner och rutiner. Utifrån de planer och rutiner som finns kan sedan åtgärder vidtas för att genomföra räddningsinsatser för att begränsa effekterna av en allvarlig kemikalieolycka. Sbff och Gasum genomför regelbundet övningar för att säkerställa den gemensamma insatsförmågan. För mer information avseende tillvägagångssätt före, under och efter en olycka se Sbff:s PM 701 Kommunal plan för räddningsinsats.

Vid en allvarlig kemikalieolycka och räddningsinsats har räddningstjänsten ett utökat mandat enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor att vidta åtgärder som kan inverka på den enskildes rätt. Exempelvis skulle det kunna vara tvingande åtgärder att utrymma/inrymma ett specifikt riskområde. Därmed måste alla eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten följas vid en olyckshändelse. 

Övrig information

Information om senaste tillsynsbesök samt information om myndighetens tillsynsplan finns att hämta hos Länsstyrelsen Stockholm som är operativ tillsynsmyndighet avseende Seveso. www.lansstyrelsen.se/stockholm/

Gasum är skyldig till att ha samt har rutiner för att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område för att begränsa följderna av en olycka. Gasum är även skyldig samt har rutiner för att kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor.

Gasums verksamhet i Nynäshamn ligger inte nära en annan stats territorium och en allvarlig olyckshändelse har inte några gränsöverskridande följder.

 

Vill du veta mer?

Säkerhetsinformation

Besöksadress:
Gasum Clean Gas Solutions AB
Brunnsviksholmsvägen 1
149 45 Nynäshamn

 

Tfn  +46 13 46 50885 (vxl)

https://www.gasum.com/sv/

Sidan uppdaterades senast 2022-06-16.