ODEC Tankstorage Södertälje AB

ODEC Tankstorage Södertälje AB bedriver depåverksamhet med lagring och hantering av petroleumprodukter och bioprodukter i Södertälje hamn. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och tillhör den lägre kravnivån.

Dessa produkter hanteras vid depån

RMB- Ingår i kategorin Marine Diesel Oil. Från och med hösten 2017 kommer även DMB att hanteras vid anläggningen. Produkten är märkt som skadlig, hälsoskadlig, miljöfarlig.

Tallbecksolja- Tallbeck har samma användningsändamål som motsvarande petroleumprodukter, men

klassas varken som brand- eller miljöfarlig. Produkten orsakar irritation vid kontakt med ögon och hud.

Biodiesel- I detta fall rör det sig om RME (rapsmetylester) vilken har samma användningsändamål

som motsvarande petroleumprodukter, men som varken klassas som brand- eller miljöfarlig. Produkten kan orsaka hudirritation vid upprepad eller långvarig exponering. Produkten är ej märkningspliktig enligt CLP direktiv.

Glycerol – produkten har samma användningsändamål som motsvarande petroleumprodukter, men

klassas varken som brand- eller miljöfarlig. Kan orsaka irritation vid kontakt med ögon eller hud.

Vad kan hända?

Identifierade risker i verksamhetens riskanalys består exempelvis av läckage/överspolning vid bilutlastning, brand i lastbil, fel vid koppling av lossningsledning, flänsläckage, slangbrott vid utlastning till fartyg, överspolning av cistern, cisternbottenläckage och pumphaveri.

Den här beredskapen har ODEC Tankstorage AB

Verksamhetsområdet och det gemensamt hamnområde är utrustat med flera av varandra oberoende olycksförebyggande åtgärder för att minska sannolikheten att en olyckshändelse ska kunna inträffa. Några exempel är:

  • Depå- och oljehamnsområde är inhägnat.
  • All produkthantering och transporter inom depån kommer att ske enligt skriftliga säkerhetsföreskrifter och driftinstruktioner.
  • Nödstopp vid kaj och bilutlastningsplats som stänger pumpar och ventiler.
  • Samtliga cisterner är försedda med två oberoende system som larmar vid hög produkt nivå.

 I oljehamnen pågår även ett gemensamt arbete rörande dominoeffekter. Syftet med utredningen är att vidta förebyggande åtgärder för att begränsa följderna av en eventuell allvarlig kemikalieolycka. I samarbetet finns representanter från Södertälje Hamn, Räddningstjänsten SBFF, Miljökontoret, Inter terminals, ODEC, ST1, AGA och Kemetyl. I den pågående utredningen har olika aktiviteter i Oljehamnen kartlagts och bedömts enligt en gemensam riskmatris.

Genom årliga tillsynsbesök följer myndigheterna upp utvecklingen. För mer information till exempel datum för senaste besök, mer ingående uppgifter om tillsynen samt den berörda tillsyns-planen hänvisas till länsstyrelsens webbsida.

Så här blir du varnad vid en eventuell olycka

Vid en eventuell olycka inom verksamhetsområdet som kräver åtgärder utanför industriområdet kommer kommunens räddningstjänst fatta beslut om åtgärder samt larma och varna allmänheten via samhällets ordinarie larmsystem eller lokala avspärrningar. Via radio och TV kommer man att ge vidare information om vad berörda ska göra.

 

ODEC Tankstorage Södertälje AB har inkommit med denna information till Södertörns brandsförsvarsförbund som en del i informationen till allmänheten som ska tillhandahållas av kommunen. För informationen i sin helhet kan du klicka här.

 

Kontaktuppgifter 

ODEC Tankstorage Södertälje AB

Solviksvägen 3, 151 38 Södertälje

Telefon: 031-64 75 94

E-post: tankstorage@odec.se

www.odec.se

Senast uppdaterad 2022-05-17.