SSE Sverige AB

SSE SverigeAB hanterar explosiva varor. Hanteringen utgör lagerhantering såsom förvaring, lastning och lossning. I undantagsfall utlämning till slutkund.

Verksamhetsutövare

SSE Sverige AB, Ekeby, 173 92 Tungelsta

Sevesoanläggning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då explosiva varor (1.1D) förvaras i en mängd som överstiger 10 ton.

Verksamhetsbeskrivning

Lagerhantering såsom förvaring, lastning och lossning av gods. I undantagsfall utlämning till kund på plats.

Farliga ämnen som förekommer

Explosiva varor.

Varning av allmänheten vid olycka

Verksamhetens placering är vald på så sätt att allmänheten normalt inte vistas i närheten. Beslut om eventuell utrymning på grund av t.ex. brand tas av räddningstjänsten i samråd med Norabs föreståndare enligt LBE.

Tillsyn

Information om senaste tillsynsbesök samt information om tillsynsplanen finns att få hos Länsstyrelsen i Stockholm som är operativ tillsynsmyndighet avseende Seveso. www.lansstyrelsen.se/stockholm

Ytterligare information

Ytterligare information lämnas via telefon: 0587-145 45 eller e-post: info@sse-sverige.com

SSE Sverige AB har inkommit med information till allmänheten som ska tillhandahållas av kommunen. Informationen i sin helhet finns i följande dokument. Angående upplysningar till allmänheten.

Sidan uppdaterades 2021-01-05.