Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

SSE Sverige AB

SSE SverigeAB hanterar explosiva varor. Hanteringen utgör lagerhantering såsom förvaring, lastning och lossning. I undantagsfall utlämning till slutkund.

Verksamhetsutövare

SSE Sverige AB, Ekeby, 173 92 Tungelsta

Sevesoanläggning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då explosiva varor (1.1D) förvaras i en mängd som överstiger 10 ton.

Verksamhetsbeskrivning

Lagerhantering såsom förvaring, lastning och lossning av gods. I undantagsfall utlämning till kund på plats.

Farliga ämnen som förekommer

Explosiva varor.

Varning av allmänheten vid olycka

Verksamhetens placering är vald på så sätt att allmänheten normalt inte vistas i närheten. Beslut om eventuell utrymning på grund av t.ex. brand tas av räddningstjänsten i samråd med Norabs föreståndare enligt LBE.

Tillsyn

Information om senaste tillsynsbesök samt information om tillsynsplanen finns att få hos Länsstyrelsen i Stockholm som är operativ tillsynsmyndighet avseende Seveso. www.lansstyrelsen.se/stockholm

Ytterligare information

Ytterligare information lämnas via telefon: 0587-145 45 eller e-post: info@sse-sverige.com

SSE Sverige AB har inkommit med information till allmänheten som ska tillhandahållas av kommunen. Informationen i sin helhet finns i följande dokument. Angående upplysningar till allmänheten.

Sidan uppdaterades 2021-01-05.