Frentab Återvinning AB, Koviks Bergtäkt och Återvinning

Vid Koviks Bergtäkt och Återvinning, lokaliserad till fastigheterna Velamsund 1:1 och Bölan 1:1 i Nacka kommun, bedrivs verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen. Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån.

Vid Koviks bergtäkt och återvinning sker brytning av berg och omfattar borrning, sprängning, skutknackning samt krossning och sortering.

Riskerna med kemikalierna

De farliga ämnen, enligt Sevesolagstiftningen, som hanteras inom verksamheten, är sprängämnen.
Sprängämnen är explosivt, giftig och orsakar lungskador vid förtäring. Det kan orsaka skada på organ vid förlängd eller upprepad exponering. Vid kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Hälsoriskerna minimeras genom att sprängämnen inte förvaras i täkten utan levereras i samband med att sprängning skall genomföras.
Riskerna för okontrollerad explosion är mycket liten då produkterna som används vid sprängningsarbetet, de olika komponenter, hålls åtskilda och vilka var för sig inte utgör något funktionellt sprängmedel.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas så kommer räddningstjänsten att gå ut med ett ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du skall gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radio för mer information. Du kan även få mer information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har inte än utfört tillsyn av verksamheten. Information om utförda tillsynsbesök hittas på Länsstyrelsens hemsida.

Information och kontaktuppgifter

Frentab Återvinning AB
Koviks Bergtäkt och Återvinning
Lagnövägen 23 132 36 Saltsjö-Boo
Telefon 08-598 140 00 www.frentab.se