Inter Terminals Sweden AB

Inter Terminals Sweden AB är ett lagringsföretag av petrolumprodukter och kemikalier. På anläggningen i Södertälje lagrar och hanterar Inter Terminals oljeprodukter och kemikalier. Vid anläggningen består verksamheten i huvudsak i att ta emot, lagra och distribuera olika typer av kemikalier och petroleumprodukter för sina kunders räkning. På terminalen finns 36 cisterner, i vilka Inter Terminals lagrar produkter för kunds räkning. Vilka produkter som lagras och omsättningen av dessa varierar därför med efterfrågan. Produkterna lossas huvudsakligen från fartyg till cistern och utlastningen sker från cistern till både fartyg och tankbil. 

Produkter som hanteras i Södertälje

 • Metanol-Giftigt, brandfarligt
 • Etanol-Brandfarligt 
 • Petroleumprodukter (diesel)-Hälsoskadligt, miljöfarligt 
 • Bitumen-Brännskaderisk vid het produkt
 • Komplexbildare-Frätande, hälsoskadligt
 • Avisningsmedel-Ej klassificerad som farligt

Vad kan hända?

Det är främst vid produktförflyttning i samband med lossning och lastning som det finns risk för olyckor.  Risken är däremot liten under den tid som produkten lagras i cistern. Underhållsarbete på produktsystemen är också ett riskmoment.

Om ett produktutsläpp skulle uppstå kan det förorena mark och/eller vatten. Djur- och växtliv i närområdet kan påverkas negativt av en olycka. Produkter som hanteras på terminalen kan orsaka hälsoeffekter vid direkt exponering vid ett större utsläpp. Däremot bedöms allmänheten inte komma att skadas på grund av verksamhetens placering inom hamnenes område. 

Om utsläppet består av brandfarliga ämnen kan en brand eller explosion uppstå. Röken kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden och/eller explosionen får. 

Vid utsläpp eller brand kommer i första hand terminalens område att drabbas, men Inter Terminals har analyserat och identifierat potentiella effekter på närliggande anläggningar i hamnen. Området är avsatt för industriverksamhet och riskbilden har bedömts vara acceptabel. Allmänheten vistas inte inom området och känslig bebyggelse finns inte i närheten.

Förebyggande åtgärder

Inter Terminals Sweden AB arbetar aktivt med förebyggande arbete för att förhindra kemikalieolyckor.

Det finns rutiner och checklistor för varje arbetsmoment. Anläggningen ronderas dagligen för att kontrollera utrustning och upptäcka läckage.  Innan förändringar på anläggningen genomförs som kan påverka säkerheten görs riskanalyser. 

Alla cisterner (förutom bitumencisternerna) är invallade och är försedda med nivåmätning (radar) samt separat överfyllnadslarm.  Det finns en katastrofbassäng med kapacitet att ta hand om släckvatten vid en invallningsbrand.

Inspektioner, underhåll och kontroller av alla system görs regelbundet.

Den här beredskapen har Inter Terminals

Inter Terminals arbetar aktivt för att förhindra kemikalieolyckor och riskerna i verksamheten analyseras systematiskt. Åtgärder vidtas för att förebygga olyckor och för att begränsa deras effekter. 

 • Cisterner och ledningar är designade enligt erkända tekniska standarder.
 • Arbetsmoment styrs genom instruktioner och checklistor för att säkerställa hanteringen.
 • Ronderingar i anläggningen genomförs för att säkerställa att inga läckage förekommer.
 • Förändringar i verksamheten föregås av riskanalys.
 • Inspektioner, kontroller och underhåll utförs enligt en riskbaserad underhålls- och kontrollplan.
 • Entreprenörer och chaufförer genomgår säkerhetsutbildning innan arbete på terminalen. 

Terminalen har även följande åtgärder på plats för att kontrollera och begränsa följderna av en olycka, om de förebyggande åtgärderna ovan mot förmodan skulle misslyckas.

Terminalområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand med exempelvis nödstopp, överfyllnadslarm, gas- och brandlarm, cisterninvallningar, mobila kylkanoner och skumpåföring på riskutsatta cisterner, skumsläcksutrustning på utlastningar, utrustning för spillsanering samt rutiner för nödlägesberedskap vid spill och brand.

Det finns även en katastrofbassäng med skumpåföring, för utpumpning av kyl- och släckvatten. 

 • Berörd personal utbildas och övas kontinuerligt för att hantera brand-, miljö- och säkerhetsrisker. 
 • Brandlarm kopplade direkt till Räddningstjänsten samt att Inter Terminals kontaktar Räddningstjänsten för att informera och för vidare insatser vid behov. 

Utöver Inter Terminals beredskap har hamnen utrustning för länsutläggning för att begränsa spridning i vatten.  Utöver den kommunala Räddningstjänsten har Inter Terminals avtal med Släckmedelcentralen för storskalig brandsläckningsinsats. 

Om olyckan är framme - så här blir du varnad

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

Signal "VMA" 

7 sekunder ton med 14 sekunders mellanrum. Larmet upprepas i minst två minuter.

Signal "Faran över"

När faran är över ljuder en 30-40 sekunders sammanhängande signal. Larmet testas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Det här ska du göra - om du hör VMA-signalen

 • söka skydd inomhus
 • stänga fönster, dörrar och om möjligt ventilation
 • söka information via radio och TV

Stanna inomhus tills du får annan information via radio eller TV eller till du hör signalen "Faran över". 

Vill du veta mer?

Mer information om VMA finns på följande länk.

Kontaktinformation

Inter Terminals Sweden AB Adress: Oljehamnen, 151 38 Södertälje Telefon: 08-550 600 50 Webbplats: www.interterminals.com

Sidan uppdaterades senast 2016-05-09.