Inter Terminals Sweden AB

Inter Terminals Sweden AB är ett oberoende lagringsföretag av bränslen och kemikalier som i tur är del av den kanadensiska koncernen Inter Pipelines. I Sverige har Inter Terminals terminaler i Södertälje, Göteborg, Malmö och Gävle. På anläggningen i Södertälje lagrar och hanterar Inter Terminals oljeprodukter och kemikalier i sådan mängd att anläggningen omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Anläggningen omfattas av den lägre kravnivån i lagstiftningen och tillsynsbesök genomförs regelbundet. För mer information om tillsynen kan Länsstyrelsen kontaktas.

På terminalen finns 36 cisterner, i vilka Inter Terminals lagrar produkter för kunds räkning. Vilka produkter som lagras och omsättningen av dessa varierar därför med efterfrågan. Produkterna lossas huvudsakligen från fartyg till cistern och utlastningen sker från cistern till främst tankbil.

Produkter som hanteras i Södertälje:

 • Metanol - Giftigt, brandfarligt
 • Biodiesel - Hälsoskadligt, miljöfarligt                         
 • Bitumen - Brännskaderisk vid het produkt

Risker vid hantering

Det är främst vid produktförflyttning i samband med lossning och lastning som det finns risk för olyckor.  Risken är däremot liten under den tid som produkten lagras i cistern. Underhållsarbete på produktsystemen är också ett riskmoment.

Om ett produktutsläpp skulle uppstå kan det förorena mark och/eller vatten. Djur- och växtliv i närområdet kan påverkas negativt av en olycka. Produkter som hanteras på terminalen kan orsaka hälsoeffekter vid direkt exponering vid ett större utsläpp. Däremot bedöms allmänheten inte komma att skadas på grund av verksamhetens placering inom hamnens område.

Om utsläppet består av brandfarliga ämnen kan en brand eller explosion uppstå. Röken kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden och/eller explosionen får.

Vid utsläpp eller brand kommer i första hand terminalens område att drabbas, men Inter Terminals har analyserat och identifierat potentiella effekter på närliggande anläggningar i hamnen. Området är avsatt för industriverksamhet och riskbilden har bedömts vara acceptabel. Allmänheten vistas inte inom området och känslig bebyggelse finns inte i närheten. Verksamheten ligger inte nära annan medlemsstats territorium och inga risker för gränsöverskridande följder av en allvarlig kemikalieolycka förekommer.

Förebyggande åtgärder och begränsning av olyckor

Inter Terminals arbetar aktivt för att förhindra kemikalieolyckor och riskerna i verksamheten analyseras systematiskt. Åtgärder vidtas för att förebygga olyckor och för att begränsa deras effekter.

 • Cisterner och ledningar är designade enligt erkända tekniska standarder.
 • Arbetsmoment styrs genom instruktioner och checklistor för att säkerställa hanteringen.
 • Ronderingar i anläggningen genomförs för att säkerställa att inga läckage förekommer.
 • Förändringar i verksamheten föregås av riskanalys.
 • Inspektioner, kontroller och underhåll utförs enligt en riskbaserad underhålls- och kontrollplan.
 • Entreprenörer och chaufförer genomgår säkerhetsutbildning innan arbete på terminalen.

Terminalen har även följande åtgärder på plats för att kontrollera och begränsa följderna av en olycka, om de förebyggande åtgärderna ovan mot förmodan skulle misslyckas.

 • Terminalområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand med exempelvis nödstopp, överfyllnadslarm och -skydd, gas- och brandlarm, cisterninvallningar, mobila kylkanoner och skumpåföring på riskutsatta cisterner, släckutrustning på utlastningar, utrustning för spillsanering samt rutiner för nödlägesberedskap vid spill och brand. Det finns även en katastrofbassäng med skumpåföring, för utpumpning av kyl- och släckvatten.
 • Berörd personal utbildas och övas kontinuerligt för att hantera brand-, miljö- och säkerhetsrisker.
 • Brandlarm kopplade direkt till Räddningstjänsten.

Utöver Inter Terminals beredskap har hamnen utrustning för länsutläggning för att begränsa spridning i vatten.  Utöver den kommunala Räddningstjänsten har Inter Terminals avtal med Släckmedelcentralen (SMC) för storskalig brandsläckningsinsats i cistern.

Om olyckan är framme - så här blir du varnad

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

Signal "VMA" 

7 sekunder ton med 14 sekunders mellanrum. Larmet upprepas i två minuter.

Signal "Faran över"

När faran är över ljuder en 30-40 sekunders sammanhängande signal. Larmet testas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Det här ska du göra - om du hör VMA-signalen

 • söka skydd inomhus
 • stänga fönster, dörrar och om möjligt ventilationssystem
 • söka information via radio och TV
 • stanna inomhus tills du hör signalen "Faran över"

För ytterligare information:

Inter Terminals Sweden AB

Telefon: 08-550 600 50

Adress: Oljehamnen, 151 38 Södertälje

Webbplats: www.interterminals.com

Sidan uppdaterades senast 2022-05-05.