Circle K Terminal Sweden AB, Nacka

Circle K:s terminal vid Bergs hanterar såväl petroleum som förnybara produkter. Hanteringen innebär import via huvudsakligen fartyg, lagring och utlastning till tankbil. Verksamheten bedrivs dygnet runt.

Bergs terminal

Circle K:s terminal vid Bergs hanterar såväl petroleum som förnybara produkter. Hanteringen innebär import via huvudsakligen fartyg, lagring och utlastning till tankbil. Verksamheten bedrivs dygnet runt.

Terminalen omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen och är därmed skyldig att ta fram en säkerhetsrapport som beskriver risker och säkerhetsarbetet. I säkerhetsrapporten beskrivs risker och säkerhetsarbetet.

I samarbete med räddningstjänsten har rutiner utarbetats för att förhindra och begränsa skadorna av en eventuell olyckshändelse. Skyddet består av tekniska lösningar som t ex skumsläckning, brandpump, oljeavskiljare och oljelänsar, men också av regelbunden övning där personalen samverkar med berörda myndigheter.

De olycksrisker som identifierats är främst brand, med rök som kan ge upphov till besvär, och utsläpp av produkt, vilket kan ge en negativ inverkan på djur- och växtliv. Företaget är skyldigt att ordna tillbörliga rutiner på platsen samt att kontakta räddningstjänsten i samband med insatser vid en allvarlig olyckshändelse samt i så hög grad som möjligt begränsa följderna av olyckan.

För olycksföljder som uppstår utanför terminalen, se plan för räddningsinsatser utarbetad av Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF). Verksamheten ligger inte nära en annan medlemsstats territorium och det finns inget i utförda riskanalyser som visar på att en allvarlig kemikalieolycka skulle få gränsöverskridande följder.

Hanterade ämnen

  • Bensin – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Etanol E85 – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Etanol denaturerad med 5 % bensin – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Diesel – Hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Flygfotogen (JET A-1 – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Eldningsolja– Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • HVO (hydrerad vegetabilisk olja) – Hälsofarlig
  • FAME (fettsyrametylester) – Oklassificerad

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka 

Under normala förutsättningar når Södertörns brandförsvarsförbund Bergs Terminal inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd på att kunna hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen. Räddningstjänsten är förberedd för olika typer av olyckor, till exempel brand eller kemikalieutsläpp. Vid olycka samverkar räddningstjänsten med polis, sjukvård med flera. Vid långvariga insatser kan personal och resurser kallas in från andra räddningstjänster. Vid olycka skall alla instruktioner och order från räddningstjänsten följas.

Enligt gällande lagstiftning är det anläggningsägarens ansvar att hålla med utrustning och ordna beredskap i skälig omfattning på sådana verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga konsekvenser för människor eller miljö. Som komplement till den kommunala räddningstjänstens resurser har Circle K tillsammans med ett antal oljebolag bildat Släckmedelscentalen SMC AB (SMC) och investerat i utrustning samt träffat avtal med räddningstjänsterna i Norrköping, Göteborg, Malmö och Sundsvall om beredskap och drift av SMC:s operativa verksamhet. Utöver ägarna har även andra företag som lagrar och hanterar petroleumprodukter tecknat samarbetsavtal med SMC. Mer information om SMC finner du på Drivkraft Sveriges hemsida: www.drivkraftsverige.se

Planer för räddningsinsats

Både Circle K och SBFF är skyldiga att i förväg planera för hur en räddningsinsats ska gå till. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det på grund av ändrade förhållanden finns anledning att ändra denna. När planen upprättas samråder Södertörns brandförsvarsförbund med Circle K. Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på planen. Ytterligare information om SBFF:s organisation, resurser, rutiner, övningar och planer kan fås via växeln på telefonnummer 08-721 22 00 eller www.sbff.se.

Övningar 

Att planerna för räddningsinsats fungerar och är ändamålsenliga ska säkerställas genom övning. Övningar genomförs med jämna mellanrum och fastslås årligen i en särskild plan för detta ändamål. 

Information ur den kommunala planen för räddningsinsats

SBFF ska i ett initialskede av en olycka aktivt värdera/bedöma händelsens behov och därefter tilldela resurser. Totala förmågan att hantera en olycka kan skildras genom att beskriva resursernas kunnande, ledningssystem och strategi för att optimalt fördela resurser, kunskap efter hjälpbehov och beredskapsbehov. Mer information avseende detta finns i PM 701 Kommunal plan för räddningsinsats.

För att kunna hantera en storskalig kemikalieolycka har SBFF överenskommelser/avtal med angränsande räddningstjänster om ömsesidig hjälp vid räddningstjänst. I regionen finns även en gemensam organisation för händelser med farligt ämne som innehar särskild kompetens och utrustning för att exempelvis hantera en storskalig kemikalieolycka. För att genomföra en effektiv räddningsinsats vid en storskalig kemikalieolycka på Circle K (Bergs oljehamn) finns bland annat särskilt framtagna framkörningskort, insatsplaner, larmplaner och rutiner. Utifrån de planer och rutiner som finns kan sedan åtgärder vidtas för att genomföra räddningsinsatser för att begränsa effekterna av en allvarlig kemikalieolycka. SBFF och Circle K genomför regelbundet övningar för att säkerställa den gemensamma insatsförmågan. För mer information avseende tillvägagångssätt före, under och efter en olycka se vårt PM 701 Kommunal plan för räddningsinsats.

Vid en allvarlig kemikalieolycka och räddningsinsats har räddningstjänsten ett utökat mandat enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor att vidta åtgärder som kan inverka på den enskildes rätt. Exempelvis skulle det kunna vara tvingande åtgärder att utrymma/inrymma ett specifikt riskområde. Därmed måste alla eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten följas vid en olyckshändelse. 

Läs mer här om viktigt information till allmänheten vid Bergs terminal

Kontaktinformation 

Skönviksvägen 2, 131 49 Nacka Tel. 08-429 60 00, www.circlek.se

 

Sidan uppdaterades senast 2023-08-28.