Circle K Sverige AB, Nacka

Circle Ks terminal vid Bergs hanterar såväl petroleum som förnybara produkter. Hanteringen innebär import via huvudsakligen fartyg, lagring och utlastning till tankbil. Verksamheten bedrivs dygnet runt.

BERGS TERMINAL

Circle Ks terminal vid Bergs hanterar såväl petroleum som förnybara produkter. Hanteringen innebär import via huvudsakligen fartyg, lagring och utlastning till tankbil. Verksamheten bedrivs dygnet runt.

Terminalen omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen och är därmed skyldig att ta fram en säkerhetsrapport som beskriver risker och säkerhetsarbetet. I säkerhetsrapporten beskrivs risker och säkerhetsarbetet.

I samarbete med räddningstjänsten har rutiner utarbetats för att förhindra och begränsa skadorna av en eventuell olyckshändelse. Skyddet består av tekniska lösningar som t ex skumsläckning, brandpump, oljeavskiljare och oljelänsar, men också av regelbunden övning där personalen samverkar med berörda myndigheter.

De olycksrisker som identifierats är främst brand, med rök som kan ge upphov till besvär, och utsläpp av produkt, vilket kan ge en negativ inverkan på djur- och växtliv. Företaget är skyldigt att ordna tillbörliga rutiner på platsen samt att kontakta räddningstjänsten i samband med insatser vid en allvarlig olyckshändelse samt i så hög grad som möjligt begränsa följderna av olyckan.

HANTERADE ÄMNEN

  • Bensin – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Etanol E85 – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Etanol denaturerad med 5 % bensin – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Diesel – Hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Flygfotogen (JET A-1 – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Eldningsolja– Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • HVO (hydrerad vegetabilisk olja) – Hälsofarlig
  • FAME (fettsyrametylester) – Oklassificerad
  • Marine Fuel – Hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig

 

RÄDDNINGSTJÄNSTENS ORGANISATION OCH RESURSER VID EN STÖRRE OLYCKA

Under normala förutsättningar når Södertörns brandförsvarsförbund Bergs Terminal inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd på att kunna hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen. Räddningstjänsten är förberedd för olika typer av olyckor, till exempel brand eller kemikalieutsläpp. Vid olycka samverkar räddningstjänsten med polis, sjukvård med flera. Vid långvariga insatser kan personal och resurser kallas in från andra räddningstjänster.

Enligt gällande lagstiftning är det anläggningsägarens ansvar att hålla med utrustning och ordna beredskap i skälig omfattning på sådana verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga konsekvenser för människor eller miljö. Som komplement till den kommunala räddningstjänstens resurser har Circle K tillsammans med ett antal oljebolag bildat Släckmedelscentalen SMC AB (SMC) och investerat i utrustning samt träffat avtal med räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall om beredskap och drift av SMC:s operativa verksamhet. Utöver ägarna har även andra företag som lagrar och hanterar petroleumprodukter tecknat samarbetsavtal med SMC. Mer information om SMC finner du på Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutets hemsida:www.spbi.se.

PLANER FÖR RÄDDNINGSINSATS

Både Circle K och Södertörns brandförsvarsförbund är skyldiga att i förväg planera för hur en räddningsinsats ska gå till. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det på grund av ändrade förhållanden finns anledning att ändra denna. När planen upprättas samråder Södertörns brandförsvarsförbund med Circle K. Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på planen. Ytterligare information om Södertörns brandförsvarsförbunds organisation, resurser, rutiner, övningar och planer kan fås via växeln på telefonnummer 08-721 22 00 eller www.sbff.se.

ÖVNINGAR

Att planerna för räddningsinsats fungerar och är ändamålsenliga ska säkerställas genom övning. Övningar genomförs med jämna mellanrum och fastslås årligen i en särskild plan för detta ändamål.

 

Vill du veta mer? Klicka på länken.

 

KONTAKTINFORMATION

Skönviksvägen 2, 131 49 Nacka Tel. 08-429 60 00, www.circlek.se

 

Sidan uppdaterades senast 2016-05-18.