Syvab, Himmerfjärdsverket

Syvab driver reningsverket Himmerfjärdsverket som ligger på Grödingelandet. Syvab följer Sevesolagstiftningens lägre krav och hanterar främst metanol, biogas (metan) och mindre volymer bensin och diesel.

Den 1 juli 1999 antog riksdagen Seveso-lagen. Den ställer krav på att anläggningar som hanterar större mängder farliga kemikalier skall ha en hög säkerhetsnivå. I Botkyrka omfattas Himmerfjärdsveket av Sevesolagen.

Syvab driver reningsverket Himmerfjärdsverket som ligger på Grödingelandet, ca: 1,5 km norr om Skanssundet.

Syvabs huvudsakliga uppdrag är att rena avloppsvattnet från våra 5 ägarkommuner (ca: 330 000 personer) för att på så sätt säkra vattenkvaliteten i omkringliggande sjöar och vattendrag och inte minst Östersjön. Detta sker genom att vi tar hand om regionens avloppsvatten på ett ekonomiskt och miljömässigt riktigt sätt.
Ägarna är Stockholm Vatten VA AB, Botkyrka, Salem, Telge i Södertälje AB och Nykvarn.

Farliga ämnen
Syvab följer Sevesolagstiftningens lägre krav. Syvab hanterar främst metanol, biogas (metan) och mindre volymer bensin och diesel.

  • Metanol – är en mycket brandfarlig och giftig (vid inandning, hudkontakt och förtäring) vätska.
  • Biogas – består huvudsakligen av metan och är en mycket brandfarlig gas som hanteras under tryck
  • Bensin – mycket brandfarlig vätska som även är hälsofarlig och miljöfarlig.
  • Diesel – brandfarlig vätska som även är hälsofarlig och miljöfarlig.

Tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund arbetar vi för att begränsa riskerna i verksamheten. Syvab är också skyldig att kontakta Botkyrka kommun och räddningstjänsten om en allvarlig olycka skulle inträffa.

Risker

De två största identifierade riskerna för omgivningen är:

  • att läckage från en tank med flytande innehåll orsakar brand eller explosion
  • att ett gasutsläpp antänds och exploderar

Bedömningen som gjorts är att inga personer utanför området kommer att påverkas.

Förbyggande åtgärder

Himmerfjärdsverket är inhägnat. Allmänheten har inte tillträde och all personal utbildas regelbundet i brand-, miljö- och säkerhetsfrågor.

Carl-Olof Zetterman
VD

Syvab, Himmerfjärdverket, 147 92 Grödinge, Telefon vxl 08-410 776 00, info@syvab.se

Sidan uppdaterades senast 2018-01-18.