Syvab, Himmerfjärdsverket

Syvab driver reningsverket Himmerfjärdsverket som ligger på Grödingelandet. Syvab följer Sevesolagstiftningens lägre krav och hanterar främst metanol, biogas (metan) och mindre volymer bensin och diesel.

Den 1 juli 1999 antog riksdagen Seveso-lagen. Den ställer krav på att anläggningar som hanterar större mängder farliga kemikalier skall ha en hög säkerhetsnivå. I Botkyrka kommun omfattas Syvabs anläggning Himmerfjärdsveket av Seveso-lagen.

Himmerfjärdsverket är en avloppsreningsanläggning som ligger på Grödingelandet, ca: 1,5 km norr om Skanssundet.

Vårt huvudsakliga uppdrag är att rena avloppsvattnet från våra 5 ägarkommuner (ca: 345 000 personer) för att på så sätt säkra vattenkvaliteten i omkringliggande sjöar och vattendrag och inte minst Östersjön. Detta sker genom att vi tar hand om regionens avloppsvatten på ett ekonomiskt och miljömässigt riktigt sätt.

Ägarna är kommunerna: Botkyrka, Salem och Nykvarn samt av två bolag; Telge nät och Stockholm Vatten AB.

Farliga ämnen

Syvab följer Sevesolagstiftningens lägre krav. Vi hanterar främst metanol, biogas (metan), fordonsgas (metan), eldningsolja, samt mindre volymer flytande syre och natriumhypoklorit.

  • Metanol – är en mycket brandfarlig och giftig (vid inandning, hudkontakt och förtäring) vätska.
  • Biogas – består huvudsakligen av metan och är en mycket brandfarlig gas som hanteras under tryck
  • Bensin – mycket brandfarlig vätska som även är hälsofarlig och miljöfarlig.
  • Diesel – brandfarlig vätska som även är hälsofarlig och miljöfarlig
  • Eldningsolja – brandfarlig
  • Flytande syre – intensifierar en brand
  • Natriumhypoklorit - miljöfarlig

Tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund arbetar vi för att begränsa riskerna i verksamheten. Syvab är också skyldig att kontakta Botkyrka kommun och räddningstjänsten om en allvarlig olycka skulle inträffa.

Risker

De två största identifierade riskerna för omgivningen är:

  • att läckage från en tank med flytande innehåll orsakar brand eller explosion
  • att ett gasutsläpp antänds och exploderar

Bedömningen som gjorts är att inga personer utanför området kommer att påverkas.

Förbyggande åtgärder

Himmerfjärdsverket är inhägnat. Allmänheten har inte tillträde och all personal utbildas regelbundet i brand-, miljö-och säkerhetsfrågor.

Vid en eventuell olycka inom verksamhetsområdet som kräver åtgärder utanför verksamhetsområdet kommer räddningstjänsten fatta beslut om åtgärder samt larma och varna allmänheten via samhällets ordinarie larmsystem eller lokala avspärrningar. Via radio, TV och internet kommer vidare information att ges om vilka åtgärder berörda ska vidta.

Tillsyn

Tillsyn utförs av Södertörns brandförsvarsförbund enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Tillsyn utförs även av Länsstyrelsen enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. På deras hemsida kan man få information om det senaste tillsynsbesöket.

Ytterligare information

För ytterligare information, kontakta Syvab.

Syvab, Himmerfjärdverket, 147 92 Grödinge, Telefon vxl 08-410 776 00, info@syvab.se

Sidan uppdaterades senast 2023-08-20.