Nynäs-Ösmo Lastbilscentral AB, bergtäkt Väggarö

Nynäs-Ösmo Lastbilscentral AB:s verksamhet på Väggarö bergtäkt omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på den lägre kravnivån. 

Verksamhet och lokalisering

Verksamhetsutövare: Nynäs-Ösmo Lastbilscentral AB, Box 296, 14923 Nynäshamn.

Lokalisering: Fastigheten Nynäshamn Torp 14:1, infart från Väggarövägen (väg 540). Täktområdet är beläget ca 3 km nordväst om Ösmo tätort inom ett relativt kuperat skogsområde som i öster ansluter till ett lågparti med åkrar och en större sammanhängande våtmark, Väggarö mosse (karta 1). Tillståndet för verksamheten gäller t o m 1 september 2019 för att bedriva täktverksamhet och krossning av totalt 1,4 miljoner ton bergmaterial.

 

Risk för olyckor

Sprängmedel:

  • Ammoniumnitratbaserat bulkemulsionssprängämne (Ammoniumnitrat 70–80 %, Natriumnitrat 5–9 %, Natriumnitrit <1%).
  • Nitroglycerin-sprängmedel (Ammoniumnitrat 30–70%, Etylenglykoldinitrat 8,8–29,6%, 1,2,3-Glyceryltrinitrat ostabiliserad 4–22,2%, Cellulosanitrat [<12,6% N] 0,7–1,1%).
  • Sprängkapslar (Blyazid 1,2–2,2 %, Pentaerytritoltetranitrat 5,9–21,6 %).

 

Risker med produkterna:

De ovanstående ämnena har Faroklassificering Expl. 1.1 och Farokod H201, vilket betyder att de är explosiva med risk för massexplosion. Nitroglycinsprängmedlet är dessutom dödligt giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring, samt kan ha negativ påverkan på vattenorganismer. 

Explosiva och oxiderande ämnen förvaras inte på täktområdet utan laddning sker direkt inför sprängning med inkört sprängmedel i bulkform som tappas direkt i borrhålen via slang från en tankbil. Det emulsionssprängämnet är icke-explosivt i den form den kommer i vid intransport. Under transport hålls de olika komponenterna skilda åt och blandas först vid laddningsprocessen. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag. Risken för att en allvarlig kemikalieolycka ska påverka personer som bor och vistas utanför täkten betraktas som nära på försumbar. Risken för påverkan gäller snarast de personer som vistas inom täktområdet. Det föreligger dock viss risk att ett läckage i samband med transport och hantering kan påverka miljö med övergödning eller skada vattenlevande organismer, men eftersom aktuella sprängmedel är i fast eller trögflytande form så kan utsläpp av dessa effektivt invallas inför sanering för att förhindra spridning, varför en den sammanvägda potentiella miljöskadan uppskattas till Måttlig miljöskada.

Vid en allvarlig olycka

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten”, VMA (Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

 

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen i Stockholms län. För mer information om tillsynsplanen, kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län.

Sidan uppdaterades senast 2022-05-22.